Menu Đóng

♦ Công trình giao thông

Cùng với sự phát triển của các công ty cổ đông, HOPE E&C sẽ có đủ điều kiện cơ sở phát triển trong lĩnh vực xây dựng công trình hạ tầng, giao thông…trong thời gian tới.